Publicador de continguts


Palma avança cap a la creació d'un Sistema d'Informació Geogràfic (SIG) Municipal únic


5 de desembre de 2018

Un Sistema d'informació Geogràfic corporatiu respon a les necessitats de la ciutat en matèria de georeferenciació i la incorporació de les noves tecnologies

L'Ajuntament de Palma, a través dels responsables de les àrees i els tècnics han treballat i col.laborat des del 4 d'octubre de 2018 per a avançar cap a la creació d'un Sistema d'Informació Geogràfic (SIG).

CAP A UN SIG MUNICIPAL ÚNIC

L'eficiència en la planificació, la gestió i l'administració d'un territori, dels seus serveis i les seves infraestructures va estretament unida al coneixement precís i veraç de què se'n disposi. El 80% de dades que gestiona un ajuntament té un component geoespacial; és a dir, que es pot georeferenciar al territori.

Actualment no existeix un SIG comú a tot l'Ajuntament. La falta d'homogeneïtat dificulta el flux d'informació entre àrees i l'explotació de la informació disponible per la qual cosa no es compta amb estàndard d'eines de SIG corporatiu. Existeix molta dificultat per a utilitzar informació georeferenciada en aplicacions de gestió. No existeix una infraestructura de dades espacial local i/o Geoportal, i es dona infrautilització de la informació disponible, redundància de desenvolupaments i dades entre els diferents SIG.

OBJECTIUS

L'objectiu global és implantar una arquitectura SIG orientada a serveis que permeti millorar i dotar de noves funcionalitats el Sistema d'Informació Geogràfic Municipal i que suposi estalvis significatius respecte de la situació actual de les àrees i els departaments de l'Ajuntament de Palma.

 • Construir un SIG corporatiu per a la gestió, l'explotació i la consulta d'informació geogràfica.
 • Proporcionar serveis SIG a totes les àrees de l'Ajuntament que el necessitin, afavorint l'intercanvi d'informació i l'aprofitament dels recursos disponibles.
 • Proporcionar serveis SIG al ciutadà (IDE/Geoportal).
 • Augmentar la utilitat de la informació fent-ne un ús global i sistemàtic.
 • Augmentar la disponibilitat, la capacitat i la seguretat dels sistemes en funcionament.
 • Reduir el cost total de desenrotllament i manteniment de sistemes formant una solució sostenible tècnicament i econòmica al llarg dels anys
 • PRÒXIMES PASSES

  Per a això es crearà una comissió tècnica de treball que serà l'encarregada de planificar i coordinar les 3 fases per a la implantació d'un SIG Municipal.

  Aquesta acció s'emmarca en el Pla estratègic d'innovació i Smart City 2018-2022.  Un Pla que representa un conjunt d'actuacions encaminades a definir i implantar una estratègia de ciutat intel.ligent per a oferir un model de ciutat més sostenible, tecnològica, connectada, social i participativa amb l'objectiu últim de millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus ciutadans i visitants. La implantació d'un Sistema d'Informació Geogràfic municipal (d'ara endavant, SIG) forma part d'una de les accions habilitadores.


Data darrera modificació: 13 de març de 2023