Objectius de la SmartOffice

Objectius de la SmartOffice

Objectius de la SmartOffice:

  1. Actualització bianual del Pla director Palma Smart City / Smart Destination aprovat al 2013
  2. Priorització i execució d'accions del Pla Director Palma Smart City, en coordinació amb les àrees afectades
  3. Representar a la ciutat de Palma en el grup d'Innovació Social i subgrup de Smart-Destination de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI)
  4. Vigilància tecnològica i recerca de solucions testades en altres ciutats i adopció de millors pràctiques
  5. Recerca de finançament local, nacional i europea per a la posada en marxa de les accions del Pla.
  6. Incentivar la col·laboració públic - privada entre ajuntament i entitats amb l'objectiu de millorar els serveis públics de la ciutat i la qualitat de vida dels seus ciutadans i turistes. Captació d'inversió i models de col·laboració públic privada per a la implantació de solucions Smart
  7. Assessoria a les diferents àrees de l'Ajuntament per a introducció de clàusules Smart en les diferents licitacions públiques
  8. Presència a fòrums i concursos per a ens locals sobre Smart City i innovació.
  9. Comunicar a la ciutadania mitjançant Web Smart Office i Xarxes Socials de l'Ajuntament: els processos i accions de transformació de la ciutat cap a una ciutat més innovadora i Smart.
  10. Participació interna: periòdicament amb les àrees de l'ajuntament. Realització de Tallers generals, monotemàtics, elaboració i participació en projectes comuns, generació d'idees, facilitació de contactes, etc ..

Data darrera modificació: 9 de març de 2023

Menú de navegació


Menú de navegació